دسته - اخبار سفر کابو ورده

اخبار سفر و جهانگردی Cabo Verde برای بازدید کنندگان. کیپ ورد یا کابو ورده ، رسمی جمهوری کابو ورده ، کشوری جزیره ای است که در مجمع الجزایر 10 جزیره آتشفشانی در اقیانوس اطلس مرکزی قرار دارد. این منطقه به همراه آزورها ، جزایر قناری ، مادیرا و جزایر وحشی بخشی از منطقه بومی ماکارونزی است.