دسته - اخبار سفر کانادا

کانادا کشوری در قسمت شمالی آمریکای شمالی است. ده استان و سه سرزمین آن از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام و از شمال تا اقیانوس منجمد شمالی گسترش یافته و 9.98 میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد و از نظر مساحت دومین کشور بزرگ جهان است.

>