دسته بندی - کیپ ورد

کیپ ورد یا کابو ورده ، به طور رسمی جمهوری کابو ورده ، کشوری جزیره ای است که در مجمع الجزایر 10 جزیره آتشفشانی در اقیانوس اطلس مرکزی قرار دارد. این منطقه به همراه آزورها ، جزایر قناری ، مادیرا و جزایر وحشی بخشی از منطقه بومی ماکارونزی است.