دسته بندی - سفر قابل دسترسی

اخبار و اطلاعات بین المللی برای افرادی که دارای معلولیت هستند ، مانند مسافران ناشنوا ، بازدید کنندگان نابینا.

اینجا کلیک کنید برای ارائه اخبار مربوط به جهانگردی در دسترس