نویسنده - دکتر پیتر ای. تارلو

نگاهی به سالی که نبود

روند احتمالی سفر و گردشگری در آینده - آنچه ممکن است امروز منطقی به نظر برسد فاقد اعتبار است ...

هدیه سفر

دسامبر ماه اهدای هدیه است. همچنین زمانی برای ایجاد انگیزه در کارمندان است ...

شالوم از مرکز جهان

در ادبیات میدراشیک یک جمله وجود دارد که می گوید خدا به دنیا ده پیمانه زیبایی داد ، نه ...