نویسنده - Dmytro Makarov

برنامه ملی برای روز تعطیلات

آمریکا با مشکل فزاینده "محرومیت از تعطیلات" روبرو است: کارگران آمریکایی 768 میلیون نفر را ترک کردند ...