طبقه بندی - هیئت گردشگری آفریقا

اخبار و به روز رسانی ها مربوط به اعضای انجمن می باشد هیئت جهانگردی آفریقا.  
آنچه برای صنعت سفر و جهانگردی آفریقا مهم است.
تبدیل آفریقا به مقصد مورد علاقه بازدید کنندگان بین المللی.

اخبار انجمن رسمی هیئت گردشگری آفریقا.