بازسازی سبک Travel WTTC

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

اندرو براون از شورای جهانی سفر و جهانگردی (WTTC) رویکرد و فعالیتهای WTTC برای راه اندازی مجدد اقتصاد جهانگردی را توضیح داد.
شبکه جهانی گردشگری WTTC را برای بحث سفر بازسازی خود به یک سالگرد دعوت خود دعوت کرد.
پیام WTTC حرکت از ارزیابی ملی خطر به فرد و در نظر گرفتن راه حل هایی برای حذف نیازهای قرنطینه است.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل