اخبار مسافرتی

Loick Peyron به بزرگترین تریماران

زبان خود را انتخاب
قایق سیکل
قایق سیکل
نوشته شده توسط سردبیر

"Banque Populaire" از Lo Peyck Peyron در راس Maxi Trimaran Banque Populaire V نام می برد.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

"Banque Populaire" نام Loïck Peyron را در راس Maxi Trimaran Banque Populaire V. خود قرار می دهد. این اعلامیه توسط مدیر کل بانک ، الیویه کلاین ، در یک کنفرانس مطبوعاتی به محض بازگشت کاپیتان معروف فرانسوی از سیشل 2011 اعلام شد رگاتا جایی که قایق تفریحی Maia Resort را رد کرد.

Loïck Peyron سرپرست بزرگترین trimaran برای جولای بعدی Jules Verne Trophy خواهد بود. اعضای تیم وی شامل رونان لوکاس ، ژان گرگوآر ، و آرمل لو کلیچ (همچنین کاپیتان سیگلس رگاتا 2011) خواهند بود.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل
>