نویسنده - اریک تاواندا موزامیندو

زیمبابوه: راه پیش رو

به دلیل عدم انسجام ، عدم برنامه ریزی استراتژیک ، با ناسازگاری بوجود می آید ...