دسته بندی - ICTP

ائتلاف بین المللی شرکای گردشگری یک سازمان عضویت جهانی در صنعت مسافرت و جهانگردی است.

رشد و کیفیت سبز = تجارت