دسته - اخبار سفر باهاما

باهاما ، که به طور رسمی به عنوان مشترک المنافع باهاما شناخته می شود ، کشوری در مجمع الجزایر لوکایان در هند غربی است.