دسته - اخبار سفر کومور

اخبار سفر و گردشگری کومور برای بازدید کنندگان. کومور یک مجمع الجزایر آتشفشانی در سواحل شرقی آفریقا ، در آبهای گرم اقیانوس هند از کانال موزامبیک است. بزرگترین جزیره دولت ملی ، Grande Comore (Ngazidja) توسط سواحل و گدازه قدیمی از کوه فعال احاطه شده است. آتشفشان کارتالا. در اطراف بندر و مدینه در مورونی ، پایتخت ، درهای تراشیده شده و یک مسجد ستون دار سفید ، Ancienne Mosquée du Vendredi ، با یادآوری میراث عربی جزایر وجود دارد.