دسته - افراد در سفر و جهانگردی

مردم موتور محرکه صنعت مسافرت و جهانگردی هستند. مدیران ، جنرال موتورز ، وزرا ، رهبران ، مسافران عادی و غیره این داستان در مورد افرادی است که در حال مسافرت و گردشگری هستند ، افرادی که برای گفتن در جهان سفر داستانی دارند و افرادی که باید صدا داشته باشند و افرادی که صدای آنها هستند سفر و گردشگری.