دسته - ایمنی

آخرین اخبار ، اطلاعات و اطلاعیه ها درباره موضوعاتی که شامل ایمنی و ایمنی در سفر است. کار با سیستم پاسخ سریع SaferTourism ، به روزرسانی ها شامل بیانیه های رسمی ، مشاوره و هشدارها است.

به روز رسانی در مورد موارد اضطراری ، مأموریت های نجات و فعالیت های دولت.

اینجا کلیک کنید برای ارسال نکات خبری
اینجا کلیک کنید برای آگاهی از نحوه پاسخگویی ، جلوگیری و اطمینان از اطمینان سفر.